Show simple item record

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorTandberg, Anders
dc.contributor.authorDisch, Joachim
dc.date.accessioned2017-09-15T08:55:44Z
dc.date.available2017-09-15T08:55:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454816
dc.description.abstractHensikten med denne utredningen er å finne et rimelig estimat på Veidekke ASA sin egenkapitalverdi og tilhørende aksjeverdi per 31.12.2016. En fundamental verdivurdering ble ansett som den mest hensiktsmessige metoden basert på det tidsmessige omfanget av utredningen, tilgangen på selskapsinformasjon og selskapets fase i livssyklusen. Del I omfatter en kvalitativ kartleggelse av selskapets eksterne og interne omgivelser gjennom en strategisk analyse. Omgivelsene kartlegges for å oppnå nødvendig innsikt i selskapets underliggende økonomiske forhold. Den strategiske analysen indikerer en bransjefordel knyttet til kompetansekrav og reguleringer i BAE-næringen, og impliserer at boligprisene er særlig sensitive for endringer i rentenivået, mens anleggsbransjen i stor grad reguleres av offentlige investeringer. I den interne ressursanalysen observeres det midlertidige fordeler knyttet til organisatoriske synergieffekter og patenter, mens en noe svak kapitalstruktur virker å utgjøre en midlertidig ulempe for selskapet. Del II knytter seg til strategiske regnskapsanalyser av selskapets historiske prestasjoner, som sammen med del 1 danner grunnlaget for utarbeidelse av fremtidsregnskap og -krav. Det ble funnet at selskapet i perioden 2008-2016 har hatt en tidsvektet gjennomsnittlig strategisk fordel på 25,7 prosent. Den strategiske fordelen skyldes en bransjefordel på 10,42 prosent og en intern ressursfordel på 9,25 prosent, noe som bekrefter flere av funnene i del 1. I tillegg hadde selskapet en gearingfordel fra drift på 5,65 prosent og en finansieringsfordel på 0,37 prosent. Del III tar utgangspunkt i funnene fra del 1 og del 2, som danner grunnlaget for å utarbeide fremtidsregnskap og -krav. På lang sikt er det antatt at den strategiske fordelen vil ligge på 7,9 prosent. Den store nedgangen fra 25,7 prosent skyldes en forventing om at konkurransekreftene slår inn, og at dagens rentenivå vil bevege seg mot et mer normalt nivå over tid. Det er forutsatt at finansieringen, isolert sett, ikke vil utgjøre noen fordel eller ulempe på lang sikt. Etter diskonteringen av fremtidige kontantstrømmer ble verdien av Veidekkes egenkapital, justert for konkursrisiko, estimert til kr 132,20 per aksje. For å belyse usikkerheten i estimatet ble det gjennomført simulerings- og sensitivitetsanalyser, før en kortfattet relativ verdivurdering testet robustheten i verdiestimatet avslutningsvis. Den fundamentale og relative metoden ble vektlagt med henholdsvis 70 og 30 prosent. Estimert verdi på Veidekkes egenkapital er kr 126,10 per aksje med en tilhørende hold-anbefaling per 31.12.2016.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Veidekke ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record