Show simple item record

dc.contributor.advisorBjorvatn, Kjetil
dc.contributor.authorHuse, Inga-Malene
dc.contributor.authorNilsen, Elisabet Orrestad
dc.date.accessioned2018-02-22T13:32:03Z
dc.date.available2018-02-22T13:32:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486514
dc.description.abstractSkjerpede opptakskrav til grunnskolelærerutdanningene er et av flere tiltak i regjeringens strategi Lærerløftet, hvor ambisjonen er å løfte kvaliteten på og statusen til lærerutdanningen. Høsten 2016 ble et krav om minimum snittkarakteren 4 i matematikk for opptak til grunnskolelærerutdanningene innført. Regjeringen begrunner innføringen av et skjerpet karakterkrav blant annet med at rekruttering av flinke og motiverte studenter vil styrke lærerutdanningen og dermed bidra til at det blir utdannet mer kvalifiserte og faglig sterke lærere. Lærerens fagkunnskap har igjen betydning for elevenes læringsutbytte. At et skjerpet karakterkrav i matematikk bidrar til at de flinkeste og mest motiverte studentene blir rekruttert til studiet, er derfor avgjørende for at tiltaket skal virke etter sin hensikt. Et sentralt spørsmål i denne forbindelse er dermed om matematikkbakgrunn fra videregående skole har betydning for studentenes prestasjoner, dvs. karakterer og studieprogresjon, i grunnskolelærerutdanningene. Denne oppgaven studerer nettopp denne sammenhengen mellom matematikkbakgrunn og prestasjoner i grunnskolelærerutdanningene. Samtidig studeres sammenhengen mellom andre inntakskarakterer og prestasjoner i grunnskolelærerutdanningene. I tillegg analyseres konsekvenser ved innføring av fire alternative opptakskrav, heriblant et krav om minimum karakteren 4 i matematikk. Ved bruk av blant annet regresjonsanalyse undersøkes de nevnte sammenhengene på et utvalg på 344 studenter fra grunnskolelærerutdanningene 1.-7. trinn og 5.-10. trinn ved Høgskolen på Vestlandet. Resultatene av oppgavens empiriske analyse viser at karakterbakgrunn fra VGS har betydning for prestasjoner i grunnskolelærerutdanningene. Karakterer i matematikk har også betydning for prestasjoner i grunnskolelærerutdanningene, men er ikke av større betydning enn inntakskarakterer i andre fag. I tillegg viser analysen at studenter som har bestått et av programfagene S1, S2, R1 eller R2 utover fellesfagene i matematikk på VGS, presterer bedre enn andre studenter i grunnskolelærerutdanningene. En sammenligning mellom alternative opptakskrav tyder på at andre opptakskrav enn krav om minimum karakteren 4 i matematikk er mer hensiktsmessig, dersom man ønsker å styrke den faglige kvaliteten på studentene, øke gjennomstrømningen og redusere frafallet i utdanningen. Størsteparten av variasjonen i karakterer og progresjon kan imidlertid ikke tilskrives karakterer fra videregående skole. Det tyder på at andre faktorer, som for eksempel motivasjon, studievaner samt innholdet i og kvaliteten på undervisningsopplegget i grunnskolelærerutdanningene, spiller en vel så viktig rolle for studentenes prestasjoner som inntakskarakterer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteconomicsnb_NO
dc.titleMatematikk som suksessfaktor i grunnskolelærerutdanningene : en analyse av sammenhengen mellom inntakskarakterer og prestasjoner i grunnskolelærerutdanningenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record