Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorSelland, Susanne
dc.contributor.authorWinjum, Hilde
dc.date.accessioned2020-03-26T11:24:24Z
dc.date.available2020-03-26T11:24:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648846
dc.description.abstractI denne oppgåva er det gjort ein omfattande strategisk rekneskapsanalyse og verdsetjing av Ice Group ASA, heretter omtalt som Ice. Formålet med utgreiinga er å finna eit rimeleg verdiestimat på Ice sin eigenkapitalverdi og tilhøyrande aksjeverdi per 31.12.19, samt å synleggjera uvisse knytt til estimatet. Ice blei notert på Oslo Børs den 20.mai 2019 og er ei ung verksemd i ein oppstartsfase. Verksemda er prega av situasjonen dei finn seg i og er difor avhengige av at det skjer ein emisjon. Framtidsutsiktene til Ice vil vera kritisk dersom dette ikkje skjer og det vil i verste fall ende med konkurs. For å kunne gjennomføre ein god analyse, vil føresetnaden om framleis drift bli lagt til grunn, og verksemda vil bli vurdert som om at den kjem til å etablere seg som solid konkurrent i marknaden. Del Ⅰ omfattar ein grundig, kvalitativ, strategisk analyse av verksemda sine interne og eksterne omgjevnadar. Kartlegginga av omgjevnadene er naudsynt for å få innsikt i verksemda sine underliggjande økonomiske forhold. Analysen indikerer at den norske telekommunikasjonsbransjen står overfor ein svært stor bransjefordel. Dette kjem i stor grad av få aktørar, samt ein stor og lønnsam kundemasse. Vidare blir det avdekka at Ice har ei kraftig ressursulempe, som følgje av høge oppstartskostnadar og eit langt svakare merkenamn enn konkurrentane. Del Ⅱ inneheld strategiske rekneskapsanalysar, som tek utgangspunkt i verksemda sine historiske prestasjonar. Saman med dei kvalitative analysane i del 1, utgjer del Ⅱ grunnlaget for utarbeiding av framtidsrekneskapen og tilhøyrande krav. Den strategiske rekneskapsanalysen viste ei gjennomsnittleg strategisk ulempe på 44,2 prosent, som skuldast den kraftige ressursulempa på 55,9 prosent. Den samla ulempa blir likevel redusert av ein bransjefordel på 32,9 prosent. Tala stadfestar funna frå den kvalitative analysen i del 1. Til slutt hadde verksemda også ein finansieringsfordel på 4,9 prosent og ein gearingfordel på 0,7 prosent. Del Ⅲ byrja med utarbeiding av framtidsrekneskap og tilhøyrande krav, ut frå funna i dei to førre delane. Vidare dannar framtidsrekneskapet og tilhøyrande krav grunnlag for kalkulering av framtidig strategisk fordel. Deretter blei den fundamentale verdsetjinga avslutta med å drøfte uvisse knytt til estimatet, før det blei gjort ein djupare analyse av konkursrisiko. For å tilføre soliditet til estimatet, vart komparativ verdivurdering brukt som supplerande metode. Estimata, ut frå dei to verdsetjingsmetodane, blei vekta med eit forhold på 90/10, og resulterte i eit verdiestimat per aksje på kr 26,69. Estimatet medfører tilråding til kjøp.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectrevisjonen_US
dc.subjectverdivurderingen_US
dc.titleIce Group ASA : strategisk rekneskapsanalyse og verdivurderingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record