Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorGabrielsen, Trine Arna
dc.contributor.authorSchock, Maria Louisa Manuela
dc.date.accessioned2020-09-24T07:12:22Z
dc.date.available2020-09-24T07:12:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679379
dc.description.abstractMasterutredningens formål er å analysere formuesskattens innvirkning på selskapsverdier i Strawberry Group1 og Olav Thon Gruppen. De empiriske resultatene fra utredningen baserer seg på analyse av to separate forskningsspørsmål. Strawberry Group og Olav Thon Gruppen er to norskeide konsernselskaper med primærvirksomhet innen hotelldrift og næringseiendom. Konsernene drifter samtlige av hotellene underlagt henholdsvis Nordic Choice Hotels og Thon Hotels gjennom unoterte driftsselskaper. Samtidig er begge konsernene betydelige investeringsaktører innen næringseiendom, hvor enkelte av de unoterte eiendomsselskapene leier ut hotelleiendom til hotelldriftsselskaper i samme konsern. Ulik verdsettelse av unoterte og noterte aksjer er et tema som har skapt mye debatt. Disse verdsettes etter henholdsvis sær- og hovedregelen, hvor førstnevnte verdsettes på bakgrunn av selskapets skattemessige nettoformue. Nettoformuen beregnes som hovedregel ved selskapets samlede bruttoformue minus fradragsberettiget gjeld, hvor bruttoformuen av de enkelte formuesobjektene primært verdsettes på bakgrunn av skattemessige eller regnskapsmessige verdier, med enkelte unntak. Verdsettelsesmetoden skaper insentiver til å redusere nettoformuen og dermed skattemessig formuesverdi i unoterte selskaper. Samtidig viser eksisterende studier at innføringen av nye – eller endringer i eksisterende — skatter fører til at eiere tilpasser seg for å minimere skattegrunnlaget. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende forskningsspørsmål: Forskningsspørsmål 1: Påvirker særregelen for verdsettelse av unoterte aksjer nettoformuen til hotelldriftsselskapene underlagt Strawberry Group og Olav Thon Gruppen? For å svare på forskningsspørsmålet undersøker vi om nettoformuen til de norske hotelldriftsselskapene underlagt Strawberry Group og Olav Thon Gruppen er redusert som følge av formuesskatten i perioden 2009–2018. Dette gjør vi ved å inkludere det norske hotelldriftsselskapet underlagt svenskeide Scandic Hotels Group som kontrollgruppe, ettersom Sverige avviklet formuesskatten i 2007. Videre verdsettes utleid næringseiendom i unoterte selskaper på bakgrunn av beregnet utleieverdi. Utleieverdien beregnes ved å dividere tre års gjennomsnittlig leieinntekt fratrukket eierkostnader på en universal kapitaliseringsfaktor fastsatt årlig av Skatteetaten. Denne verdsettelsesmetoden skaper sterke insentiver til å redusere leieinntektene og dermed ligningsverdien i tilfeller hvor eiendommen leies ut til nærstående. På bakgrunn av dette insentivet, har vi utarbeidet følgende forskningsspørsmål: Forskningsspørsmål 2: Påvirker særregelen for verdsettelse av utleid næringseiendom i unoterte selskaper leieprisene tilknyttet hotelleiendommer eid av Strawberry Group og Strawberry Fields i tilfeller hvor eiendommene leies ut til hotelldriftsselskaper i samme konsern eller til nærstående? På grunn av begrenset tilgang til detaljert data vedrørende leieprisene tilknyttet de norske hotellene underlagt Olav Thon Gruppen og Scandic Hotels Group, har vi ekskludert disse fra analysen av forskningsspørsmål 2. For å besvare forskningsspørsmål 2 undersøker vi derfor om leieprisene til hotellene underlagt Strawberry Group er lavere i tilfeller hvor hotelleiendommene leies av eiendomsselskaper i samme konsern – eller av nærstående – når vi sammenligner med leiepriser som er fastsatt på armlengdes vilkår i perioden 2010–2018. I begge analysene har vi tatt utgangspunkt i en random effects modell som fremgangsmåte, hvor vi bruker feasible generalized least squares som estimeringsstrategi av parameterestimatene i modellen. Hovedresultatene fra analysen av forskningsspørsmål 1 viser at de norske hotelldriftsselskapene underlagt Strawberry Group og Olav Thon Gruppen har en signifikant lavere nettoformue sammenlignet med det norske hotelldriftsselskapet underlagt svenskeide Scandic Hotels Group. Hovedresultatene fra analysen av forskningsspørsmål 2 viser at leieprisene til eiendomsselskapene underlagt Strawberry Group og Strawberry Fields er reduserte i tilfeller hvor eiendommene leies av nærstående hotelldriftsselskaper, når vi inkluderer eiendomsselskaper hvor leieprisene er fastsatt på armlengdes vilkår som kontrollgruppe. Dette gjelder imidlertid kun når vi ekskluderer observasjoner tilknyttet eiendomsselskaper som leier ut hotelleiendom til Strawberry Group i mer enn tre tilfeller – men ellers ikke har noen tilknytning til konsernet – fra analysen. Resultatene er på linje med eksisterende studier som viser at marginale skatter på kapital fører til at bedrifter og eiere tilpasser seg for å minimere skattegrunnlaget.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleFormuesskattens innvirkning på selskapsverdier i hotellbransjen : en empirisk analyse av Strawberry group og Olav Thon gruppenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel