Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjerksund, Petter
dc.contributor.authorBryne, Hilde
dc.contributor.authorSjøthun, Ingrid
dc.date.accessioned2021-09-07T12:44:54Z
dc.date.available2021-09-07T12:44:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774051
dc.description.abstractVerden står for tiden overfor store samfunns- og klimautfordringer, som blant annet fattigdom og økende temperaturer. Av den grunn forventes det i større grad at selskaper tar ansvar for å håndtere disse utfordringene og bli mer bærekraftige. Samtidig forventes det at selskapene skal være lønnsomme for videre drift og ikke minst for aksjonærene. I denne masteroppgaven ønsker vi å bidra med innsikt i hvor viktig fokus på bærekraft og rapporteing kan være for lønnsomheten til selskapene. Med dette ønsket vi å undersøke om det er en sammenheng mellom ESG og lønnsomhet for børsnoterte selskaper i Norden. Vi bruker en Fixed Effects modell for våre regresjoner, der ESG og dens pilarer ESGE (miljø), ESGS (samfunn) og ESGG (eierstyring), blir sett opp mot lønnsomheten til selskapene målt ved ROA og Tobins Q. Datasettet som blir brukt i analysen er for årene 2010 til 2020, og er hentet ut fra databasen til Thomson Reuters Datastream. Basert på våre funn, konkluderer vi med at det er en negativ samvariasjon mellom ESG/ESGG og ROA, og en positiv samvariasjon mellom ESG/ESGS og Tobins Q. Vi knytter våre funn opp mot interessent- og aksjonærteorien, i tillegg til funn fra andre studier. Et negativt forhold mellom ESG og ROA kan trekke selskaper mot å ikke implementere bærekraftige strategier inn i deres virksomheter. På en annen side, anser vi verdiskapningen av ESG-forbedrende aktiviteter til å være langsiktige strategier. Dette er noe som ikke vises i særlig stor grad i våre regresjonsmodeller med ROA som avhengig variabel. Denne langsiktige verdiskapningen er noe vi observerer fra den positive samvariasjonen mellom ESG og Tobins Q, som er et mer fremtidsrettet lønnsomhetsmål. Selv om vi får ulike resultater for ROA og Tobins Q, gir oppgaven likevel innsikt i hvor viktig bærekraft kan være for å oppnå bedre lønnsomhet i selskaper på lengre sikt.en_US
dc.description.abstractThe world is currently facing societal and climate challenges, such as poverty and rising temperatures. For that reason, it is expected that companies take responsibility and contribute to solving these challenges. At the same time, it is expected that companies are profitable for further operations and not least for the shareholders. In this thesis, our goal is to contribute with insight on how important sustainability and sustainability reporting can impact companies’ profitability. We will examine if there is any relation between ESG and profitability for companies listed at the Nordic stock market. We used a Fixed Effects model in our regressions, where ESG and its pillars ESGE (environment), ESGS (society) and ESGG (corporate governance), are compared with companies’ financial performance measured by ROA and Tobin’s Q. The data included in this analysis is from 2010 to 2020, and is collected from the database Thomson Reuters Datastream. Based on our findings, we conclude that there is a negative relationship between ESG/ESGG and ROA, and there is a positive relation between ESG/ESGS and Tobins Q. We further linked our findings to the stakeholder- and shareholder theory, as well as findings from other studies. A negative relation between ESG and ROA can discourage companies from implementing sustainable strategies in their operations. On the other side, we consider the value creation of ESG-improving activities to be long-term. This long-term value creation is not shown to any great extent in our regression models with ROA as dependent variable. On the other side, we can observe this long-term value creation from the positive relation between ESG and Tobin’s Q, which is a more forward-looking measure of financial performance. Although we get different results from ROA and Tobin’s Q, our thesis still provide insight on how important sustainability can be to improve companies’ long-term profitability.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleESG og lønnsomhet i det nordiske markedet : en studie av sammenhengen mellom ESG og lønnsomhet for børsnoterte selskaper i Nordenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel