Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorHoflandsdal, Agnete
dc.contributor.authorMyre, Malin
dc.date.accessioned2022-03-16T12:36:16Z
dc.date.available2022-03-16T12:36:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985546
dc.description.abstractDenne masterutredningen har som formål å lage et verdiestimat på egenkapitalen og tilhørende aksjeverdi for Tomra Systems ASA per 31.12.2021. Det endelige verdiestimatet per aksje bygger på en fundamental verdsettelse som er en analyse av underliggende strategiske og økonomiske forhold, utarbeidet fremtidsregnskap og fremtidskrav, samt neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer. Den fundamentale verdsettelsen er støttet opp med en komparativ verdivurdering for å kunne sammenligne og vurdere de ulike estimatene. Avslutningsvis har vi analysert usikkerheten og tatt hensyn til dette i handelsstrategien. Masteroppgaven er delt inn i tre deler. Den første delen består av en strategisk analyse av Tomra og de komparative virksomhetene i bransjen. Selskapet og dets konkurransesituasjon presenteres før den strategiske analysen utføres ved bruk av PESTEL, Porters fem krefter og VRIO. Avslutningsvis er de strategiske analysene oppsummert i en SWOT-analyse. Analysen viser at konkurransesituasjonen preges av at selskapet er markedsdominerende i de fleste segmentene de opererer i. Videre er de fremtidige mulighetene for selskapet vurdert til å være mange grunnet miljøfokus og behov for ressursutnyttelse. Den andre delen består av en regnskapsanalyse for valgt analyseperiode som er 2015 – 2021. Her kommer det frem at Tomra har en bransjeulempe på minus 7,76 prosent og en ressursfordel på 17,33 prosent. Dette gir en driftsfordel etter gearing på 13,97 prosent. Tomra har også en finansieringsulempe på minus 0,04 prosent. Dette gir totalt en historisk strategisk fordel på 13,93 prosent. Den tredje delen består av framtidsregnskap og fremtidskrav for budsjettperioden som er 2022 – 2034. På lang sikt finner en at Tomra har en strategisk fordel på 34,65 prosent. Oppgaven verdsetter Tomra Systems ASA per 31.12.2021 til 489 kr per aksje. Den 14. desember, som er den siste observerbare aksjeverdien, var omsetningskursen i markedet på aksjen 609 kr. Dette indikerer at aksjen etter vår vurdering er overpriset med 24,5 prosent. Tomra har en pris/fortjeneste og pris/bok som er høyere enn det normale nivået og det tilsier at det er en forventning om en økning i den strategiske fordelen fremover. Tomra har historisk hatt en stor fordel, og derfor er det i utredningen priset inn en stor og økende fordel siden Tomra er å regne som et vekstselskap i en voksende bransje. Likevel ser det ut til at børsen legger inn en enda større fordel. Vi er ikke enige i dette, og mener derfor at en bør selge aksjen.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis is to create a value estimate of the equity and associated share value for Tomra Systems ASA as of 31.12.2021. The final value estimate per share is based on a fundamental valuation which is an analysis of underlying strategic and financial conditions, we have prepared future accounts and future required rates of returns, as well as discounted future cash flows. The fundamental valuation is supported by a comparative valuation in order to be able to compare and evaluate the various estimates. Finally, we have analyzed the uncertainty and taken this into account in our trading strategy. The master's thesis is divided into three parts. The first part consists of a strategic analysis of Tomra and the comparative companies in the industry. The company and its competitive situation are presented before the strategic analysis is performed using PESTEL, Porter's five forces and VRIO. Finally, the strategic analyzes are summarized in a SWOT analysis. The analysis shows that the competitive situation is characterized by the company being market dominant in most segments in which it operates. Furthermore, the future opportunities for the company are considered to be many due to the environmental focus and the need for resource utilization. The second part consists of an accounting analysis for the chosen analysis period which is 2015 - 2021. Here it appears that Tomra has a negative industry advantage of - 7.76 per cent and a resource advantage of 17.33 per cent. This gives an operating advantage after leverage of 13.97 percent. Tomra also has a financing disadvantage of -0.04 percent. This gives a total historical strategic advantage of 13.93 percent. The third part consists of future accounts and future required rates of returns for the budget period which is 2022 - 2034. Long term, we find that Tomra has a strategic advantage of 34.65 percent. This thesis values Tomra Systems ASA as of 31.12.2021 at NOK 489 per share. On December 14th, the market price of the share was NOK 609. This indicates that the share in our assessment is overpriced by 24,5 percent. Tomra has a price/earnings and price/book that is higher than the normal level and this indicates that there is an expectation of an increase in the strategic advantage in the future. Tomra has historically had a great advantage, and therefore in this thesis we have priced in a large and increasing advantage since Tomra is considered a growth company in a growing industry. Nevertheless, it seems that the stock exchange is adding an even greater strategic advantage. We do not agree with this, and therefore recommend to sell the stock.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og fundamental verdivurdering av Tomra Systems ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record