Show simple item record

dc.contributor.advisorIden, Jon
dc.contributor.authorRådstoga, Ingrid Birgitte H.
dc.contributor.authorJevne, Maria L.
dc.date.accessioned2023-10-23T10:40:20Z
dc.date.available2023-10-23T10:40:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098025
dc.description.abstractFor å møte FNs bærekraftsmål, må bedrifter på tvers av bransjer omstille sin virksomhet i større eller mindre grad. Matvarebransjen utmerker seg som en av de mest miljøbelastende bransjene globalt, og står i dag for 1/3 av de totale klimagassutslippene. Dette skyldes først og fremst ressurskrevende landbruksproduksjon, store mengder matsvinn, lange transportavstander, energiintensiv lagring og emballasjeavfall. En av utfordringene med å redusere miljøpåvirkningene er mangel på sporbarhet i matvareforsyningskjeden. Dette gjør det vanskelig for aktørene å foreta de rette miljøtiltakene. Med en stadig økende befolkning, vil behovet for mat øke. Å redusere matvareforsyningskjedenes innvirkning på miljøet er derfor avgjørende for å fremme en mer bærekraftig matvarebransje. Vårt formål med studien er å undersøke hvordan digitale teknologier i norske matvareforsyningskjeder bidrar til å fremme bærekraftig utvikling fra et miljøperspektiv. Som følge av forsyningskjedenes kompleksitet, har vi avgrenset studien til de tre siste stegene i forsyningskjeden; distribusjon, detaljhandel og forbruker. Gjennom en kvalitativ casestudie har vi innhentet primærdata fra relevante markedsaktører, i tillegg til sekundærdata i form av ulike dokumenter. De semistrukturerte dybdeintervjuene, sammen med sekundære datakilder, ga oss både en bred og dyp forståelse for forskningstemaet. Vår analyse av dataen viser at digital teknologi har stor betydning for å møte de miljøutfordringene matvareforsyningskjedene står overfor. Økt bevissthet om bærekraftsmål har resultert i teknologisk nytekning, som har bidratt til å transformere forsyningskjedene. Internet of Things, maskinlæring, analyse av Big Data, robotikk og automatisering, og fremtreden av digitale plattformer, er avgjørende for å sikre ressurseffektiv forsyning av matvarer. Selv om teknologiene som anvendes har ulike mål og fokusområder, bidrar de samlet til å redusere miljøpåvirkningene fra distribusjon, detaljhandel og forbrukerleddet. Det er behov for å fortsette å utvikle og ta i bruk nyskapende og fremtidsrettede teknologier. Samarbeid mellom aktørene i forsyningskjeden, digital kompetanse og strategisk planlegging fremheves til slutt som viktige forutsetninger for å lykkes med bærekraftsarbeidet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleDigital teknologi – avgjørende for en bærekraftig matvareforsyningskjede : En kvalitativ casestudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record