• Beyond Budgeting i StatoilHydro : en kvalitativ studie i bruk av, og begrensninger for, Beyond Budgeting 

   Haaland, Lars Henrik; Ytreland, Gro (Rapport, Research report, 2009-03)
   StatoilHydro har valgt å gå bort fra budsjetter og over til en styringsform som bygger på prinsippene bak Beyond Budgeting – styring uten budsjett. Denne SNF-rapporten søker å klargjøre hvordan StatoilHydros nye styringsmodell ...
  • En gjennomgang av statens lederlønnssystem 

   Bragelien, Iver; Mjøs, Aksel (Rapport, Research report, 2009-03)
   Statens lederlønnssystem har en robust utforming og er godt tilpasset de trendene vi ser for lederavlønning i samfunnet for øvrig. Lederlønnssystemet har på en god måte bidratt til å utvikle prosessene for kravsetting og ...
  • Framtidens ledelse i kommunene 

   Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2006-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for KS. Formålet har vært å gi forskningsmessig støtte til KS’ nye arbeidsgiverstrategi. Ut fra en gjennomgang av nyere nordisk materiale går vi inn på følgende spørsmål: Hvordan kan ledelses- ...
  • Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon : regelverk, generelle vurderinger og erfaring 

   Sunnevåg, Kjell J.; Eldegard, Tom (Rapport, Research report, 2006-09)
   Fra 1. juli 2004 ble kommuneloven endret slik at det ble gitt anledning til å konkurranseutsette kommunal og fylkeskommunal revisjon. Fortsatt er det få som har benyttet seg av denne muligheten til å inngå avtale med privat ...
  • Måling av produktivitet i skatteetaten 

   Andersen, Christian; Eldegard, Tom; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2006-12)
   Denne rapporten dokumenterer arbeidet på SNF prosjekt 2697 ”Måling av produktivitet i skatteetaten”. Prosjektet var finansiert av Skattedirektoratet. Formålet med rapporten er å foreslå en hensiktsmessig retning i utviklingen ...
  • Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot 

   Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2007-09)
   Denne rapporten presenterer en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Programmet ble startet i 2001 og ble avsluttet våren 2007. Den overordnede målsetningen for programmet har vært å bidra til økt verdiskapning ...
  • Strategisk bruk av insentiver ved lederavlønning : sammenhengen mellom teoretiske bidrag og praksis i Telenor Mobil 

   Gaasøy, Kristin Anita (Rapport, Research report, 2005)
   Denne utredningen har forsøkt å redegjøre for, samt å problematisere hvordan Telenor, som en vertikalt integrert aktør, kan benytte lederinsentiver som et strategisk styringsverktøy. I kapittel fire ses det på hvordan man ...
  • Økonomisk styring i helseforetak : avdelingslederens holdning til økonomiansvar 

   Nyland, Kari; Østergren, Katarina (Rapport, Research report, 2008-04)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke hvordan det økonomiske ansvaret er definert, oppfattet og fulgt opp på avdelingsnivå i sykehusene, og hvordan avdelingsledere oppfatter og aksepterer økonomiansvaret. Undersøkelsen ...