• Fjord1 ASA : strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering 

   Totland, Susanne; Lothe, Guro (Master thesis, 2017)
   I denne oppgåva vert det gjennomført ein strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering av Fjord1 ASA, heretter omtalt som Fjord1, der hovudformålet er å estimera ein verdi på eigenkapitalen til selskapet per 31.12.2016 ...
  • Forsvar mot revisjon : forsvarsdepartementet sin respons på merknadar frå Riksrevisjonen 

   Gabrielsen, Kirsti Pernille (Master thesis, 2019)
   Riksrevisjonen sikrar ikkje at statsrekneskapen er korrekt, men er med å redusera mengda feil. Eit av hindera på vegen mot ein feilfri rekneskap er at departementa ikkje rettar opp i manglane Riksrevisjonen påpeiker. I ...
  • Strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering: AKVA Group ASA 

   Grimsbø, Bendik; Lunde, Markus (Master thesis, 2019)
   I masterutgreiinga er det gjennomført strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering av AKVA Group ASA, med føremål om å lage eit estimat på eigenkapitalverdien i selskapet. Som verdsetjingsteknikk er fundamental ...