• Adferdsøkonomi og økonomiske eksperimenter F 

   Cappelen, Alexander Wright; Tungodden, Bertil (Peer reviewed; Journal article, 2012)
  • Bankmarkedet for norske bedriftskunder gjennom og etter finanskrisen 

   Hetland, Ove Rein; Mjøs, Aksel (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bankene er den viktigste eksterne finansieringskilden for mange bedrifters investeringer. I finansdelen av forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst» har vi blant annet forsket på virkningene av redusert kredittilgang ...
  • Belønninger som styringsverktøy - når bør toppledelsen holde fingrene av fatet? 

   Bragelien, Iver (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Utviklingen i virksomhetsstyring de siste 20-30 årene har vært preget av mer systematisk bruk av ikke-finansiell informasjon og større utbredelse av variabel avlønning. I denne artikkelen ser vi disse to trendene i sammenheng ...
  • Bok og nettside som integrert læreverk 

   Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Denne artikkelen bruker et konkret pedagogisk prosjekt i finans til å vise hvordan ønsket om undervisning med relevans og mangfold kan avleire seg i et læreverk. Vår nøkkel er å utvikle bok og nettside i tidsmessig parallell ...
  • Borettslagsregnskap: en casestudie 

   Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I artikkelen studeres årsregnskapet til et borettslag, både for å illustrere hvordan et borettslagsregnskap er utformet i praksis, og for å vise en alternativ og mer informativ måte å presentere et borettslagsregnskap på. ...
  • Bruk og nytte av kundelønnsomhetsanalyser i store norske foretak 

   Havelin, Gard Gustav; Helsem, Ane Emilie Ro; Helgesen, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Interessen for kundelønnsomhetsanalyser er økende. Fagområdet har utviklet seg mye de siste tiårene, men mye er fortsatt uutforsket. Denne studien er den første i Norge som ser på bruk og nytte av ulike former for ...
  • Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak? 

   Møen, Jarle; Rybalka, Marina (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I boken Innovation, Path Dependency, and Policy, som utkom på Oxford University Press i 2009, uttrykker Jan Fagerberg, David Mowery og Bart Verspagen bekymring for at norsk forskningspolitikk ikke i tilstrekkelig grad ...
  • Bør kommunene utarbeide pengeregnskap eller lønnsomhetsregnskap? 

   Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Kommunene utarbeider i dag pengeregnskap, mens private bedrifter utarbeider lønnsomhetsregnskap. Er dette en forskjell som bør videreføres, eller bør kommunene erstatte sine pengeregnskap med lønnsomhetsregnskap? Dette ...
  • Bør varslere belønnes? 

   Søreide, Tina; Andås, Kristian; Solum, Veronika (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Varslere bidrar til å avdekke ulovlige og skadelige handlinger i en organisasjon, men mange risikerer gjengjeldelsesaksjoner og karrieretap. Risikoen for slike ulemper tilsier at det er nødvendig med tiltak som fremmer ...
  • Dynamiske styringssystemer - hva er det? 

   Bjørnenak, Trond; Kaarbøe, Katarina (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   De siste årene er det blitt rettet søkelyset mot styringssystemers manglende dynamiske egenskaper. I dette ligger at virksomheters omgivelser endres, og at man derfor har behov for å endre hvordan virksomheten styres. Hva ...
  • Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon 

   Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I møte med forventninger om økt bærekraft, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser utfordres eksisterende forretningsmodeller stadig raskere. Samtidig er disse trendene drivere for nye forretningsmodeller. I ...
  • Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser 

   Sund, Berit; Nesse, Synnøve (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Enterprise Risk Management : utfordringer med ERM-designen? 

   Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Andvik, Christian Eide; Meidell, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I de siste tiårene har selskaper viet mer oppmerksomhet til å styre risiko. COSO har utviklet et rammeverk som de kaller Enterprise risk management (ERM). I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med ERM-design og ...
  • Er tradisjonelle regnskaps-nøkkeltall relevante i en "moderne" verden? 

   Aae, Erik Lunde; Pelja, Ibrahim; Kinserdal, Finn; Hansen, Mats André; Stemland, Tormod B. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Et valg i blinde? 

   Almås, Ingvild; Salvanes, Kjell Gunnar; Sørensen, Erik Øiolf (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   15/16-åringer i Norge gjør et valg som har store konsekvenser for deres inntekt i arbeidsmarkedet: De velger om de skal ta yrkesfaglig eller allmennfaglig retning på videregående skole. Disse valgene vil igjen kunne legge ...
  • Finanskriser - hva vet vi? 

   Doppelhofer, Gernot Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Da finanskrisen herjet som verst – krisen som startet i det amerikanske subprime-markedet på midten av 2000-tallet og etter hvert rammet mange økonomier – henvendte dronningen av England seg til en gruppe Økonomer med ...
  • For mye eller for lite lån? : Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider 

   Mjøs, Aksel; Hetland, Ove Rein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Betydningen av bankenes rolle som formidler av kreditt til næringslivet fikk spesielt fokus i finanskrisen. Fra et forskningsperspektiv gir virkningene av krisen også en nyttig mulighet til å analysere bankers rolle og ...
  • Forskningsbasert viten om motivasjon av kunnskapsarbeidere 

   Lines, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kunnskapsarbeideres verdiskapning er sterkt knyttet til motivasjon. Ulike nivå på verdiskapning observeres og disse forskjellene er antakelig mer en refleksjon av ulik motivasjon enn ulik evne, målt ved intelligens og nivå ...
  • Fra kinesernes sparing til global vekst 

   Almås, Ingvild; Liane, Gro Karin Mæle; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Kina har i senere år fremstått som verdensøkonomiens primære vekstmotor. Vekstens innhold i form av store handelsoverskudd og svært høye investeringer har skapt vinnere og tapere blant verdens øvrige land og regioner. ...
  • Fremtiden for forretningsmodell-innovasjon i Norge 

   Saebi, Tina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Rammebetingelsene til mange bransjer i Norge er i ferd med å endre seg som følge av nye trender som for eksempel delingsøkonomi, tjenestifisering (servitization), åpen innovasjon og behov for økt bærekraft. Det gjør at ...