• Offentlig politikk og regional næringsutvikling i fiskerinæringen 

      Jakobsen, Stig-Erik; Lindkvist, Knut Bjørn (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-06)
      Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementets Effektutvalg som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. Notatet ...