Show simple item record

dc.contributor.authorEvensen, Annika Jaersen
dc.date.accessioned2006-08-23T10:35:18Z
dc.date.available2006-08-23T10:35:18Z
dc.date.issued2006-02
dc.identifier.issn0803-4028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165898
dc.description.abstractI denne studien undersøker vi hvordan innføringen av en CO2-avgift med lik sats for alle transportformer vil påvirke konkurranseforholdet mellom sjø- og landtransport. Vi har tatt utgangspunkt i to spesifikke case, hvor det er reell konkurranse mellom skip og lastebil; transport av containere fra Oslo til Rotterdam og transport av frossen fisk fra Ålesund til Bologne i Frankrike, og foretatt beregninger for CO2-utslippene forbundet med ulike rutevalg på disse strekningene. Innføring av lik avgift for utslipp av CO2 for alle transportmidler vil øke transportkostnadene. Hvor stor økningen blir, avhenger både av omfanget av CO2-utslippene, nivået på avgiften og av om noen av transportformene er belastet med CO2-avgift i utgangspunktet. I våre beregninger tar vi utgangspunkt i en avgiftssats på 200 kroner per tonn CO2. Dette er litt høyere enn dagens CO2-avgift på diesel i Norge og noe i overkant av forventet pris på utslippskvoter dersom Kyoto-protokollen gjennomføres med fri internasjonal kvotehandel. I hvilken grad økningen i transportkostnadene slår ut i transportprisene avhenger av tilbuds- og etterspørselsforholdene i transportmarkedene. Vi antar at kostnadsøkningene på lang sikt veltes fullstendig over i prisen på transporttjenestene. Våre beregninger viser at: Skipstransport er mer miljøvennlig enn transport med lastebil når det gjelder utslipp av klimagassen CO2. På strekningen Ålesund – Bologne er CO2-utslippene nesten dobbelt så store med lastebil som med skip. På strekningen Oslo – Rotterdam, som i større grad rendyrker forskjellene mellom sjø- og landtransport, er utslippene med lastebil nesten fire ganger så store som med skip. En CO2-avgift på 200 kroner per tonn CO2 gir svært små økninger i transportprisene. På strekningen Oslo – Rotterdam er prisøkningen 0,8% med skip og om lag 2,9% med lastebil. Selv om prisforholdet endres i favør sjøtransport, er endringen for liten til at vi kan forvente nevneverdige endringer i etterspørselsmønsteret. Denne konklusjonen blir bekreftet ved spørreundersøkelser rettet mot viktige kundesegmenter. På strekningen Ålesund – Bologne fører CO2-avgiften til at transportprisen øker med 2,0% med skip og mellom 2,0% og 2,3% med lastebil. På tross av at CO2-utslippene er nesten dobbelt så store med bil som med båt, er prisendringen i favør sjøtransport helt ubetydelig. Det skyldes dels at lastebiler allerede i dag betaler CO2-avgift i Norge. En CO2-avgift på 200 kroner vil derfor føre til en meget liten økning i transportkostnadene i Norge. Dessuten tilsier våre opplysninger at transport med skip i utgangspunktet er billigere enn lastebiltransport. Alt annet like blir derfor den prosentvise økningen i prisen større for sjøtransport.en
dc.format.extent148229 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotaten
dc.relation.ispartofseries2000:6en
dc.titleKlimapolitikkens betydning for konkurransen mellom sjø- og landtransporten
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record