Now showing items 222-241 of 542

  • Identifisering av realopsjonselementer innen UMTS markedet og irreversible investeringer under asymmetrisk duopol 

   Gabrielsen, Tor Olav; Thorsteinsen, Eivind (Rapport, Research report, 2005-02)
   I denne utredningen modellerer vi det norske UMTS-markedet som et duopol, der aktørene investerer sekvensielt i UMTS-nettene. Vi antar at Telenor vil opptrer som leder, og NetCom opptrer som inntrenger. Vi benytter en ...
  • Identifying and ranking next generation network services 

   Iden, Jon; Methlie, Leif B. (Report, Research report, 2009-06)
   This report presents the results of a forecast of next generation network services. As telecommunication networks are being transformed into next generation networks the communication and media landscapes are being reshaped, ...
  • Implikasjoner for norsk næringspolitikk av sentrale utviklingstrekk i EU 

   Hagen, Kåre Petter; Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle; Midelfart, Karen Helene; Mæstad, Ottar (Rapport, Research report, 2004-03)
   Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført ved Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS), SNF, for Nærings- og handelsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å fokusere på sentrale ...
  • In transit : Chinese economic performance 1978-2001 

   Hagen, Rune Jansen (Report, Research report, 2002-08)
   During half a century of communist rule, China has been transformed from a relatively closed, predominantly rural and agricultural society into one in which modern industry and international trade and capital play major ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007 

   Mjørlund, Rune; Andersen, Christian; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2008-10)
   Denne rapporten inneholder en presentasjon av indikatorer for lokal sårbarhet i norske kommuner. Analysen baserer seg på et sett av syv indikatorer, dokumentert i SNF-rapport 22/07 Indikatorer for lokal sårbarhet – Utredning ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : utredning av et analyseverktøy 

   Jakobsen, Stig-Erik; Kristiansen, Frode; Drangsland, Kari Anne K.; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2007-12)
   I denne rapporten skisseres det et forslag til et analyseverktøy for å avdekke lokal sårbarhet hvor fokuset rettes mot næringsmessig eller økonomisk sårbarhet. I distrikts- og regionalpolitikken er det viktig at man fanger ...
  • Industrial clusters, asymmetric information and industrial policy 

   Orvedal, Linda (Report, Research report, 2002-06)
   Abstract Recently there has been some attention on the issue of industrial clusters and industrial policy claiming that there are arguments in favour of subsidising special industries in order to stimulate industrial ...
  • The influence of regional agglomeration externalities on efficiency in Norwegian salmon aquaculture 

   Tveterås, Ragnar; Battese, George E. (Report, Research report, 2001-04)
   This report analyses the factors explaining productivity and efficiency differences across salmon aquaculture farms, with an emphasis on agglomeration externalities. We specify a stochastic frontier production model with ...
  • Innleie av sykepleiere i sykehus : fra nødløsning til akseptert vikarpraksis 

   Skjælaaen, Christine J. (Rapport, Research report, 2011-07)
   Denne doktorgradsavhandlingen omhandler fremveksten, praktiseringen og videreutviklingen av en ny vikarordning i norsk sykehussektor generelt, og ved et større norsk sykehus spesielt. Den nye ordningen går ut på at sykehus ...
  • Innovasjonssystemer i servicenæringer : hva vet vi om disse? 

   Vatne, Eirik (Rapport;2012:12, Research report, 2012-12)
   Rapporten analyserer begrepet «innovasjonssystemer» og vurderer hvordan en slik innfallsvinkel kan brukes for å forstå dypere prosesser bak nyskapende aktivitet i tjenestesektoren. Analysen er gjennomført som en litteraturstudie. ...
  • Innsatsstyrt finansiering : en modell for pleie- og omsorgstjenester 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2003-09)
   Pleie- og omsorgstjenesten i Norge omfatter et bredt spekter av tjenester: Fra rengjøringshjelp noen timer i uken til heldøgns opphold i institusjon. I denne rapporten gis en prinsipiell drøfting av alternative tilnærminger ...
  • Innsatsstyrt finansiering og pasientsammensetningen ved norske sykehus 

   Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2002-12)
   Finansieringssystemer som fører til en tettere kobling mellom medisinske beslutninger og økonomiske rammebetingelser på sykehusnivå kan forventes å gi bedriftsøkonomisk baserte kriterier større innflytelse over de medisinske ...
  • Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak 

   Bjorvatn, Afsane; Kjerstad, Egil; Sannarnes, Jan Gaute; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2002-09)
   De fem regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningen NAVO ba i mai i år SNF om å utrede hvordan insentivbaserte finansieringssystem for helseforetak kan utformes. Denne rapporten oppsummerer utredningsarbeidet. Et ...
  • Inside out : non-standard work, employment, and diverse interests 

   Olsen, Karen Modesta (Report, Research report, 2006-01)
   Non-standard work arrangements are identified by an employment relationship that differs from the norm. In the dissertation three main types of non-standard workers are analysed: temporary workers, employees of temporary ...
  • Integrated planning of production, inventory and ship loading at refineries 

   Bengtsson, Jens; Flisberg, Patrik; Rönnqvist, Mikael (Report;2010:26, Research report, 2010-12)
   Refinery operation planning is a complex task since refinery processes and inventories are tightly interconnected. We study deterministic refinery planning when ships are loaded with a blend of components. Any delay in ...
  • Intergenerational risk sharing by means of pay-as-you-go programs : an investigation of alternative mechanisms 

   Thøgersen, Øystein (Report, Research report, 2006-05)
   A pay-as-you-go (paygo) pension program may provide intergenerational pooling of risks to individuals’ labor and capital income over the life cycle. By means of illuminating closed form solutions we demonstrate that the ...
  • Internasjonale spill-over effekter av finanspolitikk 

   Thøgersen, Øystein (Rapport, Research report, 2003-12)
   Et hovedtema i den økonomiske debatten i hele OECD-området er virkningene av offentlig budsjettpolitikk sett i sammenheng med sterkt økende byrder i finansieringen av de offentlige pensjonssystemene og tilhørende behov for ...
  • Internasjonalisering av norsk petrorettet næringsliv 

   Heum, Per; Vatne, Eirik; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2000-12)
   I tilknytning til utvinningen av olje og gass på norsk sokkel, som startet for 30 år siden, har norsk næringsliv utviklet et bredt spekter av varer og tjenester som mer eller mindre direkte understøtter aktiviteter for å ...
  • International climate policy : consequences for shipping 

   Mæstad, Ottar; Evensen, Annika Jaersen; Mathiesen, Lars; Olsen, Kristian (Report, Research report, 2000-12)
   This report summarises the main results from the project Norwegian and international climate policy consequences for shipping. The aim of the project has been to shed light on how climate policies might affect shipping, ...
  • The international coal trade pattern 

   Mæstad, Ottar; Strandenes, Siri Pettersen (Report, Research report, 2003-11)
   Climate policies may reduce the coal demand in some of the major coal importing countries (e.g., Western Europe and Japan). This paper analyses how a shift in the import demand for coal will affect the trade pattern in the ...