Now showing items 171-190 of 542

  • Factors determining the performance of private equity funds : a litterature review and an empirical study of the effects of industrial and geographical specialization 

   Korstvedt, Terje (Report, Research report, 2007-08)
   The purpose of this report is to explore factors determining the performance of private equity (PE) funds. The first part of the report discusses performance measurement in the PE industry and reviews literature aiming at ...
  • Finansiering av helseforetak basert på relative prestasjoner 

   Kjerstad, Egil; Olsen, Trond E. (Rapport, Research report, 2002-11)
   Hovedspørsmålet i denne rapporten er om regionale helseforetak kan forbedre ressursbruken ved å utnytte informasjon om relative prestasjoner mellom egne helseforetak, dvs. om målestokkonkurranse kan brukes som utgangspunkt ...
  • Finansieringssystem for dekning av fellesgoder i reiselivet 

   Farstad, Eivind; Skalpe, Ole; Troye, Sigurd V. (Rapport, Research report, 2001-12)
   Fellesgoder har den egenskap at bruken og nytten av godet ikke kan gjøres eksklusiv for den eller de som investerer i eller betaler for at godet skal være tilgjengelig eller bli vedlikeholdt. Alt fra benker, turistinformasjon ...
  • Fiskeoppdrett og verdsettelse : en analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktivitet 

   Aaker, Harald (Rapport, Research report, 2005-10)
   Regnskapsinformasjon skal være relevant og pålitelig, men det vil alltid være skjønn forbundet med verdsettelsen.Usaklig skjønn omtales som resultatjustering (”Earnings management”) og regnskaps-manipulasjon. Det er store ...
  • Fiskerettigheter og ressursrente 

   Hannesson, Rögnvaldur (Rapport, Research report, 2005-02)
   I denne rapporten blir det undersøkt om de kvoteverdier som kan observeres i fiskebåtredernes regnskap gir et korrekt bilde av ressursrenten. Både i ringnotfisket og i banklinefisket varierer de bokførte kvoteverdiene ...
  • Flytting av en statsinstitusjon : erfaringsbakgrunn og kriterier for lokalisering 

   Sunnevåg, Kjell J.; Ekerhovd, Nils-Arne (Rapport, Research report, 2002-08)
   I denne rapporten ser vi nærmere på argumentasjonen for utflytting av Konkurransetilsynet fra Oslo, samt fordeler og ulemper ved ulike lokaliseringsalternativer for tilsynet. I rapporten gis først et teoretisk og historisk ...
  • Fordelingsvirkninger av merverdiavgiften over livsløpet 

   Sannarnes, Jan Gaute; Steckmest, Elisabeth (Rapport, Research report, 2002-07)
   Fordelingsanalyser av inntekt, skatter, overføringer og offentlige tjenester i et livsløpsperspektiv viser at store deler av omfordelingen en finner i tverrsnittsanalyser ikke er overføring av livsinntekt mellom individer, ...
  • Foreign aid and social sector spending in developing countries 

   Hagen, Rune Jansen; Hatlebakk, Magnus (Report, Research report, 2002)
   Foreign aid is of critical importance to achieving the international goal of providing basic social services to all mankind by 2015. If strategies for funding health and education are to be successful, understanding the ...
  • Foreign direct investment : assessing the need for a multilateral agreement 

   Haaland, Jan Ingvald Meidell (Report, Research report, 2002-06)
   Do we need a multilateral agreement for policies towards international investments similar to the trade agreements that exist? Foreign direct investments (FDI) play an important role in the international economy, and in ...
  • Foreign direct investment, regional change and poverty : identifying Norwegian controlled FDI in developing countries 

   Fløysand, Arnt; Haarstad, Håvard; Jakobsen, Stig-Erik; Tønnesen, Anders (Report, Research report, 2005-03)
   This report discusses the role of the involvement of multi-national companies in development and poverty reduction strategies, by identifying Norwegian controlled FDI in developing countries. The first part of the report ...
  • Fornøyd med ’Raskere tilbake’? : resultater fra en brukerundersøkelse 

   Kjerstad, Egil; Ravneberg, Bodil (Rapport, Research report, 2008-10)
   Tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester, eller 'Raskere tilbake' som ordningen også markedsføres under, ble iverksatt etter initiativ fra Sykefraværsutvalget. I denne rapporten redegjøres det for erfaringer ...
  • Forskning og utvikling i de maritime næringene 

   Henriksen, Espen R.; Midelfart, Karen Helene; Steen, Frode (Rapport, Research report, 2000-11)
   Potensielle samvirkegevinster mellom de maritime næringene har vært et sentralt spørsmål i norsk politisk debatt. Gjennom flere studier har forskere forsøkt å kartlegge eksistens og form av mulige samvirkegevinster. Forskning ...
  • FoU i petroleumsnæringen : aktører og kontraktspraksis 

   Buller, Hans Raaum (Rapport, Research report, 2005-08)
   I rapporten kartlegges FoU-virksomheten innenfor petroleumsnæringen. Spesiell fokus er på kontraktene som benyttes for FoU-prosjekter. Formålet med rapporten er todelt, 1) å gi en oversikt over dagens ordninger og kontrakter ...
  • Fra forskning til utvikling : regnskapsrådgivning i småbedriftssegmentet 

   Bulukin, Kristijane Cook; Gooderham, Paul N. (Rapport, Research report, 2005-12)
   Denne rapporten er siste ledd i forskningsprosjektet ”Enhanced value creation in the SME sector: strengthening the impact of authorised accountants”. Hensikten med prosjektet er todelt: i) å undersøke kritiske faktorer ...
  • Fra regnskapsfører til rådgiver? : endring i profesjonelle roller 

   Blom, Maria (Rapport;2013:3, Research report, 2013-06)
   Endringer i profesjonelle roller utmerker seg i et endringsperspektiv, da de har dyptgripende, psykologiske konsekvenser for rolleinnehaver. Denne utredningen søker å identifisere faktorer som motiverer mennesker til å ...
  • Framtidens ledelse i kommunene 

   Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2006-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for KS. Formålet har vært å gi forskningsmessig støtte til KS’ nye arbeidsgiverstrategi. Ut fra en gjennomgang av nyere nordisk materiale går vi inn på følgende spørsmål: Hvordan kan ledelses- ...
  • Fremtidig utvikling i skipsfarten og skipsfartens markeder 

   Minsaas, Atle; Omtvedt, Petter C.; Sødal, Sigbjørn; Wergeland, Tor (Rapport, Research report, 2000-05)
   I et samarbeidsprosjekt mellom NTNU/MARINTEK, Handelshøyskolen BI og NHH, har 42 forskere fra disse institusjoner fremlagt rapporten "Fremtidig utvikling for skipsfarten og skipsfartens markeder". Rapporten peker på en ...
  • The French market for mussels : dominant features, competitive forces and prospects 

   Monfort, Marie Christine (Report, Research report, 2000-02)
   This report's objective is to provide a comprehensive picture of the French market for mussels, to identify the competitive forces prevailing on this market and to detect potential development. Factors that are investigated ...
  • Fuel cells in shipping : higher capital costs and reduced flexibility 

   Sødal, Sigbjørn (Report, Research report, 2003-04)
   This paper discusses some main economic characteristics of fuel cell power production technology applied to shipping. Whenever competitive fuel cell systems enter the market, they are likely to have higher capital costs ...
  • Fusjon i bensinmarknaden : simulering av prisverknader 

   Oma, Trygve (Rapport, Research report, 2002-06)