Now showing items 247-266 of 542

  • The Japanese seafood market 

   Nakamoto, Akemi (Report, Research report, 2000-08)
   The purpose of this report is to inform Norwegian seafood exporters of the market situation for seafood in Japan. It talks about consumer trend in Japan, including how they consume seafood. Moreover, the supply and demand ...
  • A journey beyond budgeting : påvirker det mellomlederes adferd og beslutninger? : en casestudie i StatoilHydro 

   Myrmell, Mette (Rapport, Research report, 2009-09)
   Bedrifter og organisasjoner søker gjennom sine styringssystem å påvirke ansattes adferd og beslutninger i retning av ønsket utfall og resultat. Dette er komplekse prosesser. Formålet med denne studien er å utforske hvordan ...
  • Justeringsparameteren i inntektsreguleringen : vurdering av behov for endringer 

   Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette; Johnsen, Thore (Rapport, Research report, 2008-07)
   Tidsforsinkelser i reguleringsmodellen gjør det nødvendig å kompensere for rentetap som skyldes at avskrivning og avkastning på en investering genererer en forsinket inntektsramme i forhold til en ren ”Rate of Return” ...
  • Kan teorien om de komparative fortrinn forklare konkurranseevnen til norsk fiskeindustri? 

   Lorentzen, Torbjørn (Rapport, Research report, 2006-01)
   I kraft av at Norge er i besittelse av store fiskeressurser, er det nærliggende å tro at landet også har komparative fortrinn i bearbeiding av fisk. Rapporten analyserer om det nødvendigvis er slik at rikelig tilgang på ...
  • Kapasitet og allokering i fangst- og foredlingsleddet : en økonomisk modell 

   Steinshamn, Stein Ivar (Rapport, Research report, 2008-01)
   Dette arbeidet bygger videre på en modell som ble utviklet for å estimere ressursrenten i norske fiskerier. Modellen som blir brukt her, vil imidlertid også inkludere foredlingssektoren i fiskerinæringen og ikke bare ...
  • Kapitalkostnader i NSB 

   Lorentsen, Hanne (Rapport, Research report, 2006-08)
   I forbindelse med konkurranseutsetting av deler av Norges Statsbaner sitt nett for persontrafikk, er det aktuelt for NSB å leie ut materiell til andre operatører. Målsetningen er kapitalkostnader som kan bidra til effektiv ...
  • Kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter 

   Knivsflå, Kjell Henry; Rud, Linda; Sættem, Frode (Rapport, Research report, 2000-10)
   Kapitalmarkedet for små og mellomstore bedrifter står overfor problemer med tilgang på risikovillig kapital. Informasjonsproblemer og problemer med likviditet og annenhåndsomsetning blir fremholdt som viktige underliggende ...
  • Kapitaltilgangen for SMB i ulike deler av landet 

   Stamland, Tommy; Rud, Linda; Mjøs, Aksel (Rapport, Research report, 2008-07)
  • Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen 

   Kolesnyk, Svitlana; Mengshoel, Ane (Rapport;2011:1, Research report, 2011-03)
   Formålet med denne undersøkelsen er å studere bruk av taxi i Bergen og kartlegge kunders bestillingsrutiner gjennom intervjuer av storkunder og privatkunder. Det ble intervjuet 25 storkunder (blant annet hoteller, restauranter, ...
  • Kartlegging av resultatbasert avlønning i banknæringen i Norge 

   Dale, Maren Nielsen (Rapport, Research report, 2005-11)
   I denne utredningen har jeg prøvd å kartlegge ulike typer resultatbasert avlønning som brukes i banknæringen i Norge. Jeg har med utgangspunkt i generell teori om resultatbasert avlønning vurdert lønnssystemene til syv ...
  • Kinoens betydning for bykjernen : en analyse av næringsmessige og kulturelle ringvirkninger av kinodrift i Bergen 

   Jakobsen, Stig-Erik; Osland, Ove (Rapport, Research report, 2000-09)
   Denne rapporten retter søkelyset mot kinoens plass i bybildet. Historisk har kinovirksomhet i norske byer i stor grad vært lokalisert i byens sentrum, og rapporten analyserer kinoens betydning for bykjernen. For det første ...
  • Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet 

   Andersson, Jonas; Lillestøl, Jostein; Støve, Bård (Rapport;2012:10, Research report, 2012-09)
   I denne rapporten presenteres resultatet av et prosjekt utført for Skattedirektoratet (SKD). Hensikten har vært å finne kjennetegn ved personlige skattytere som har unndratt skatt gjennom å skjule formuer og/eller inntekt ...
  • Kjønn og ledelse : hvilken betydning har lederstil og kjønn for medarbeidernes oppfattelse av en effektiv leder? 

   Halvorsen, Mona; Johansen, Susann Iren (Rapport;2013:14, Research report, 2013-12)
   Masterutredningen ser på hvordan medarbeiderne oppfatter lederstilen til kvinnelige og mannlige ledere, og hva de syns er effektivt. Funnene indikerer at medarbeiderne oppfatter en forskjell i utøvelse av lederstil mellom ...
  • Klimaendringer og verdiskaping på Vestlandet 

   Skjeret, Frode André; Steinshamn, Stein Ivar; Mjørlund, Rune; Heum, Per (Rapport, Research report, 2009-12)
   Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergensscenarier 2020, som en del av et prosjekt mellom SNF og Bergensscenarier 2020. Prosjektet har sett på muligheter og utfordringer for Vestlandsregionen som følge av klimaendringer. ...
  • Klynger eller konsern : eierstruktur, lokalisering og ringvirkninger i et regionalt havbruk 

   Aarset, Bernt (Rapport, Research report, 2003-02)
   Denne rapporten er en analyse av hva som er avgjørende for hvordan oppdrettsnæringa organiseres. Utgangspunktet er observasjonen om at det etter liberaliseringen av eierreguleringen i norsk lakseoppdrett tidlig på 1990-tallet ...
  • Knowledge governance in Aker Subsea, a part of Aker Solutions 

   Vermedal, Pål-Vemund (Report, Research report, 2010-12)
   This study examines knowledge flows and coordination problems experienced by Aker Subsea. Theories on international strategy and organizational structure are used to analyze Aker Subsea’ s knowledge governance. The subsea ...
  • Kommunal tjenesteyting og friere brukervalg 

   Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2003-09)
   Fritt brukervalg innebærer at brukere kan velge mellom flere tjenestetilbydere, f.eks. mellom ulike offentlige tilbydere eller mellom offentlige og private tilbydere av en gitt offentlig finansiert tjeneste, for eksempel ...
  • Kompetansedrevet innovasjon og verdiskaping 

   Heum, Per (Rapport, Research report, 2007-02)
   De tre organisasjonene, Tekna, LO og NHO, har gått sammen om det som er kalt en Dugnad for verdiskaping. I den forbindelse er ulike forskningsmiljø bedt om å summere kunnskapsstatus på ulike felt som antas viktig for ...
  • Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering 

   Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Hertzberg, Dagfinn (Rapport, Research report, 2006-12)
   Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble satt i gang i år 2000 og ble avviklet i 2006. Denne evalueringen oppsummerer programmets forløp, resultater og måloppnåelse. I tillegg drøfter den, på bakgrunn av erfaringene fra ...
  • Kongsberg Gruppen : i skjæringsfeltet mellom høyteknologi og tradisjon 

   Midelfart, Karen Helene (Rapport, Research report, 2002-10)
   Det norske maritime miljøet har gjennom det siste tiår vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet og utredning. Alle deler har imidlertid ikke vært like mye i fokus. Et av segmentene som har fått relativt mindre oppmerksomhet ...