• Alder og endring i organisasjoner : en studie av Amesto Accounthouse 

   Frøyen, Jørgen (Master thesis, 2019)
   This paper examines the role of age in development of attitudes and reactions towards organizational change in an accounting firm in Norway. The study is founded empirically on qualitative research interviews with the ...
  • Austevoll Seafood ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Rykkje, Kristian; Haga, Halvard Johansen (Master thesis, 2018)
   Formålet med denne masterutredningen er å estimere egenkapitalverdien med tilhørende aksjeverdi per 31.12.2018 for Austevoll Seafood ASA. Vi har benyttet oss av en fundamental verdivurderingsteknikk som hovedteknikk, ...
  • Bankruptcy prediction : the credit relevance of reclassfied financial statement ratios 

   Aae, Eirik Lunde; Hansen, Mats André (Master thesis, 2017)
   In this thesis, we present research within the field of financial statement analysis. We seek to investigate the credit relevance of financial statements reclassified for analytical purposes, and in particular the marginal ...
  • Big Bath Accounting og revisjonskvalitet i Norge: En empirisk studie 

   Osvold, Martin Fosse; Hyllestad, Sander Borsholm (Master thesis, 2022)
   Denne masteravhandlingen studerer utbredelsen av regnskapsmessige tilpasninger i forbindelse med skifte av daglig leder i norske aksje- og allmennaksjeselskaper. Fokuset ligger på en spesifikk form for regnskapsmessige ...
  • Borregaard ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Maal, Simen Jansen (Master thesis, 2018)
   Formålet med denne masteroppgaven er å estimere Borregaards egenkapitalverdi per 2. januar 2018. En fundamental verdsettelse som integrerer ESG-informasjon i selskapsanalysen ble valgt som verdsettelsesteknikk. Denne ...
  • Changes in the value relevance of accounting information over time after the transition to IFRS : evidence from Norway 

   Bartnes, Amalie Ekker; Grønvik, Siril Utheim (Master thesis, 2018)
   We have used a sample of 212 firms, 1640 firm-year observations, listed on Oslo Stock Exchange over the time period 2005-2017 to analyze whether the value relevance of accounting information has increased over time after ...
  • Earnings announcements and the variability of stock returns 

   Eilifsen, Aasmund; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 1999)
   This paper is concerned with the dissemination process of firm-specific annual earnings information in the Norwegian capital market. We find a significant reduction in stock price volatility in the post-announcement period ...
  • Earnings manipulation : cost of capital versus tax 

   Eilifsen, Aasmund; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 1999)
   We show that if taxable income were linked to accounting income, there will exist an automatic safeguard against manipulation of earnings within the analyzed framework. Separating taxable income from accounting income will ...
  • Er IFRS 16 mer verdirelevant enn IAS 17? : En studie av skandinaviske selskaper 

   Tandberg, Einar Moe; Grepstad, Haakon C. Brox (Master thesis, 2021)
   IFRS 16 ble implementert fra 1. januar 2019, ved implementeringen krever IFRS 16 at selskapene skal utarbeide en åpningsbalanse der det redegjøres for balansevirkningene av implementeringen. Vi ...
  • Evidence on competitive advantage and superior stock market performance 

   Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode (Discussion paper, Working paper, 2009-10)
   This article analyzes the value-relevance of industry-based and resource-based competitive advantage in a large sample of firms listed on the Oslo Stock Exchange. We measure competitive advantage by a single variable and ...
  • EVRY : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Karlsen, Elin; Hansen, Martine (Master thesis, 2018)
   Hensikten med utredningen var å finne et verdiestimat på egenkapitalen til EVRY pr. 31.12.17, samt tilhørende aksjekurs. Til dette formål ble fundamental verdivurdering benyttet som foretrukket teknikk, supplert med ...
  • Finansielle instrumenter : overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 : en empirisk studie av tapsavsetningsprosenten og kostnadsførte tap på utlån i norske børsnoterte banker i perioden 2017-2018 

   Hansen, Joachim; Jonasson, Gaute (Master thesis, 2020)
   IFRS 9 ble implementert som den gjeldende standarden for regnskapsrapportering av finansielle instrumenter i 2018. I den forbindelse har vi ønsket å undersøke hvilken effekt IFRS 9 har hatt på regnskapsrapporteringen. ...
  • Fundamental verdivurdering av Marine harvest group 

   Pripp, Trond; Selland, Terje (Master thesis, 2017)
   Hensikten med utredningen er å finne et fundamentalt verdiestimat på aksjen til Marine Harvest Group, heretter kalt Marine Harvest, basert på egenkapitalestimatet til selskapet pr. 31.12.2016. Komparativ verdivurdering ...
  • Fundamental verdivurdering av XXL ASA 

   Berner, Jens W.; Just, Thomas E. (Master thesis, 2017)
   Denne utredningen omhandler en fundamental verdivurdering av XXL ASA. Hovedmålet med utredningen er å estimere den virkelige verdien av egenkapitalen til XXL ASA og tilhørende aksjeverdi per 15.10.2017. I den strategiske ...
  • Fundamental verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Svae, Øivind (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne utredningen er å estimere verdien av egenkapitalen til Lerøy per 1. august 2018. Hovedteknikken som anvendes er fundamental verdsettelsesteknikk, supplert med komparativ verdsettelse i form av ...
  • Fundamental verdsettelse av NGIR 

   Fredriksen, Henrik (Master thesis, 2023)
   Formålet med oppgaven er å verdsette egenkapitalverdien av næringsvirksomheten til Nordhordland og gulen interkommunale rennovasjonsselskap (NGIR) per 31.12.2021. Metoden som er benyttet er fundamental verdsettelse. I ...
  • Grieg Seafood ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Vik, Eli Marie; Haugsgjerd, Stine (Master thesis, 2018)
   Formålet med denne masterutredningen var å beregne egenkapitalverdien til Grieg Seafood ASA med tilhørende aksjeverdi per 31. desember 2017. Vi har benyttet fundamental verdivurderingsteknikk som hovedteknikk, hvilket ...
  • Höegh LNG Holdings Ltd. : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Aanestad, Birgitte; Bjerke, Heidi (Master thesis, 2018)
   I denne masteroppgaven er verdien av egenkapitalen til Höegh Holding LNG Ltd (heretter omtalt som Höegh) verdsatt ved bruk av rammeverket for strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering presentert av Kjell Henry Knivsflå ...
  • Ice Group ASA : strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering 

   Selland, Susanne; Winjum, Hilde (Master thesis, 2019)
   I denne oppgåva er det gjort ein omfattande strategisk rekneskapsanalyse og verdsetjing av Ice Group ASA, heretter omtalt som Ice. Formålet med utgreiinga er å finna eit rimeleg verdiestimat på Ice sin eigenkapitalverdi ...
  • Immateriell verdiskaping, rekneskapsføring og verdirelevans 

   Knivsflå, Kjell Henry (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-05)
   Det har vorte hevda frå fleire hald at verksemder med stor im-materiell verdi-skaping offent-leggjer mindre verdirelevante rekne-skapstal enn andre verk-semder. I dette notatet vert denne hypo-tesen testa empirisk gjennom ...